Följ

2. Skapa prov

Grundregeln för att ett prov ska kunna sparas och användas är att titel, ämne och minst en komplett fråga finns.

Hitta Biblioteket

Proven skapas i biblioteket. För att hitta till biblioteket, tryck på ”Öppna prov” 


Figur 1

eller ”Planerade prov” som finns i den svarta kolumnen längst till vänster.


Figur 2

Öppna och planerade prov är olika provtyper (mer om provtyper i steg 3). Det är dock samma bibliotek som återfinns i båda vyerna.
I biblioteket finns alla prov sparade som inte arkiverats. Härifrån kan de delas med andra lärare, förhandsgranskas, redigeras eller arkiveras. Det är även från biblioteket som nya prov skapas.
Börja skapa nytt prov genom att trycka på gröna knappen ”+ Skapa nytt”:


Figur 3

Skapa nytt prov

Tryck på den grönmarkerade knappen ”+ Skapa nytt” (se längst ner på figur 3) för att börja skapa ett prov. Du får då välja bedömningstyp (se figur 4).


Figur 4

Den bedömningstyp du valt och som är aktiv på provet syns under rubriken "Bedömningstyp" i provet (se figur 5). Du kan ändra bedömningstyp när du vill genom att klicka i rutan under rubriken bedömningstyp i provet. Denna guide går igenom hur ett prov skapas med poängbaserad rättning. För att skapa ett prov med formativ bedömning finns en guide här.


Figur 5

Håll muspekaren över -knappen för att se en förklaring av inställningen. 

De rödmarkerade rutorna (se Figur 5) ”Titel” och ”Ämne” är obligatoriska att fylla i.

Bedömningstyp

 • Poängbaserad rättning - Använd poäng för att rätta frågor och sätt ett slutgiltigt betyg på provet. En- och flervalsfrågor rättas automatiskt åt dig.
 • Formativ bedömning - Koppla en bedömningsmatris till provet för att mer detaljerat kunna bedöma hur studenter presterar i olika förmågor.

Nedlåsning av studentens dator 
I nedlåst läge har studenter ingen möjlighet att söka information på webben eller att använda andra program på datorn under provtillfället.

 • Slå på för formella prov.
 • Slå av för bedömningsuppgifter där studenter får söka information på webben och använda andra program.

Preferenser för provet

 • Anonymt prov - Studenters namn är inte synliga för lärare under rättningen. Endast användare med administratörsroll på din organisation kan avanonymisera provet.
 • Tillåt alla studenter att använda stavningskontroll - Alla studenter kan använda stavningskontroll under provtillfället. Stavningskontroll aktiveras av studenterna under provtillfället.
 • Slumpa ordningen på frågor - Ordningen på frågorna slumpas fram för studenterna under provtillfället. Ordningen återställs innan du rättar provet.
 • Slumpa ordning på alternativ - Ordningen på alternativ i en- och flervalsfrågor slumpas fram för studenterna under provtillfället. Ordningen återställs innan du rättar provet.
 • Textriktning: Höger till vänster - Använd den här inställningen för skriftspråk som skrivs höger till vänster, t. ex. persiska, arabiska och hebreiska.

Grundregeln för att ett prov ska kunna sparas och användas är att titel, ämne samt att minst en komplett fråga finns.

Om provet inte dyker upp i Biblioteket efter att det sparats så betyder det att någon del av grundregeln för ett prov inte är uppfylld.
Då dyker en röd ruta med ett vitt frågetecken upp intill ”Spara”-knappen. Tryck på frågetecknet för att se vad som behöver kompletteras i provet (se figur 6 för exempel).


Figur 6

Frågetyper

Använd den gröna knappen med ett vitt plus-tecken för att lägga till en fråga (se figur 7). Håll muspekaren på knappen så dyker de frågetyper upp som finns tillgängliga.


Figur 7

Det finns tre olika frågetyper: fritextfråga, envalsfråga och flervalsfråga. Alla frågetyper kan kompletteras med bilder genom att trycka på ”Lägg till bild”. Det går även att skriva egna anteckningar på varje fråga. Dessa syns inte för eleven utan endast för läraren vid rättning. De olika frågetyperna beskrivs mer ingående nedan.

Fritextfråga (figur 8):
Fritextfrågor har inga förvalda alternativ att välja mellan. En fritextfråga kan bestå av alla sedvanliga tecken och med möjlighet att begränsa antalet ord (se mjuk och hård begränsning nedan) som eleven kan skriva. Läraren sätter själv poäng på fritextfrågor och kan även ge feedback till eleven på olika sätt (beskrivs mer ingående under ”rättning och återkoppling”) under rättningen.

 • Mjuk begränsning innebär att eleven har ett antal ord att hålla sig inom, men kan fortsätta skriva efter att den satta gränsen är uppnådd. Eleven får då feedback genom att texten rödmarkeras efter att begränsningen uppnåtts.
 • Hård begränsning innebär att eleven inte kan skriva fler ord efter det antal som läraren satt den hårda begränsningen till.


Figur 8

Envalsfråga (figur 9):
Kryssfråga med två eller flera alternativ där endast ett alternativ kan vara korrekt. Denna frågetyp rättas helt automatiskt.


Figur 9

Flervalsfråga (figur 10):
Kryssfråga med två eller flera alternativ där flera korrekta svar kan finnas. Dessa frågor rättas automatiskt om eleven har markerat det/de korrekta alternativen eller om eleven har markerat alla felaktiga alternativ. I de fall en elev har markerat ett korrekt och ett felaktigt alternativ behöver läraren själv bedöma om eleven gjort rätt eller inte.


Figur 10

Färdigt prov

Spara genom att trycka på ”Spara”-knappen. Om grundregeln för ett prov är uppfylld så dyker provet upp i biblioteket efter att det sparats (se figur 11 där ett prov som heter ”DigiExam” ligger i biblioteket). Om provet inte dyker upp så går det alltid att kontrollera vad som behöver kompletteras genom att trycka på frågetecknet intill ”Spara”-knappen.


Figur 11

 Klicka här för att gå vidare till steg 3 "Skriva prov"

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer